Gemeenten vrezen strop bij Omgevingswet

De decentralisaties in de zorg zadelen veel gemeenten op met structurele tekorten. Een groeiende groep gemeenten vreest hetzelfde scenario bij de in- en uitvoering van de Omgevingswet. Ze roepen de VNG op in actie te komen.

Terugverdiend

In het ‘Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken stelselherziening Omgevingsrecht’ spraken rijk, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen af dat de transitiekosten voor de invoering van de Omgevingswet zouden worden gedragen door de bevoegde gezagen. Daarbij is het uitgangspunt dat de invoeringslasten op termijn zouden worden terugverdiend met structurele baten.

Niet aan de orde
Maar deze situatie blijkt helemaal niet aan de orde, stelt wethouder Wiemer Haagsma (ruimtelijke ordening, Politieke Unie) van de gemeente Noordoostpolder. Hij voorziet nieuwe tekorten, ‘en die kunnen we er naast de tekorten in de zorg absoluut niet bij hebben’. Een vrees die wordt gedeeld door andere gemeenten die hij erover consulteerde. Zij concluderen net als Noordoostpolder dat niet alleen de hoge invoeringslast wordt onderschat, maar dat er ook sprake is van aanzienlijke structurele lasten: voor een middelgrote gemeente als Noordoostpolder is dat een bedrag van tussen de drie en acht ton per jaar, afhankelijk van het ambitieniveau van de raad.

Leges

Als de Omgevingswet per 1 januari 2022 eenmaal is ingevoerd, lopen de gemeenten inkomsten uit leges mis. Ook zal het hen volgens Haagsma veel menskracht (en dus geld) kosten om de burgerparticipatie op te tuigen. ‘Doe je dat niet, dan neem je de belangrijkste reden weg waarom we de wet wilden invoeren.’

Garanties
Samen met zoveel mogelijk andere gemeenten wil Noordoostpolder bij de eerstkomende ledenvergadering van de VNG een motie indienen. Daarin wordt de VNG opgedragen om, alvorens te besluiten over de definitieve implementatie, eerst garanties bij het rijk te vragen voor een budgetneutrale invoering. Wat Noordoostpolder betreft voor een periode van tien jaar, waarin de kosten van invoering van de wet worden terugverdiend in plaats van dat het gemeenten structureel geld gaat kosten.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-vrezen-strop-bij-omgevingswet.13642410.lynkx

Startpagina www.omgevingsgids.nl

Bent u een particulier, bedrijf of overheid en betrokken in het omgevingsrecht? Doet u dan eens een beroep op één van onze Omgevingsgidsen. Zij nemen u graag aan de hand om maximaal hun kennis en kunde met u te delen, om zo gezamenlijk de fysieke leefomgeving te verbeteren. Omgevingsgids.nl is daarmee de startpagina voor iedereen die te maken heeft of krijgt met de Omgevingswet, nu en in de toekomst.

 

Digitaal Stelsel Omgevingswet: dit houdt het in

 

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het stelsel van de landelijke voorziening samen met de lokale systemen van overheden. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bouwt de landelijke voorziening. Overheden zijn verantwoordelijk voor de lokale systemen.

Onderdelen van de landelijke voorziening

De landelijke voorziening bestaat uit het Omgevingsloket met op de achtergrond een aantal informatiesystemen. Deze onderdelen van de landelijke voorziening zorgen ervoor dat informatie van overheden op de juiste plek in het Omgevingsloket beschikbaar komt.

Overheden sluiten aan op de landelijke voorziening zodat zij:

Gegevens in het digitaal stelsel

Het Omgevingsloket is de centrale plek waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving samenkomt. De meeste informatie plaatsen overheden in het digitaal stelsel. De gegevens in het digitaal stelsel komen daarna in het Omgevingsloket.

Het digitaal stelsel en lokale systemen

Overheden wisselen gegevens en documenten uit met de landelijke voorziening van het digitaal stelsel. Dit doen ze via koppelingen met een aantal lokale systemen:

  • ruimtelijke plansystemen
  • regelbeheersystemen
  • zaak- of vergunningsystemen

Door deze systemen te koppelen met de landelijke voorziening, ontstaat een complete (digitale) keten.

(bron Programma aan de slag met de Omgevingswet)

Omgevingsloket: dit houdt het in

In het Omgevingsloket komt digitale informatie over de fysieke leefomgeving samen. Iedereen kan hier informatie over de leefomgeving op één plek bekijken en direct gebruiken. Het Omgevingsloket is onderdeel van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).


Vijf verschillende onderdelen

Het Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen. Initiatiefnemers kunnen onder andere checken of ze een vergunning nodig hebben of een melding moeten doen. Ook kunnen ze zich oriënteren via regels op een kaart of een aanvraag of melding indienen.

1. Vergunningcheck

Met de vergunningcheck kunnen burgers en bedrijven controleren of ze hun plannen in de leefomgeving mogen uitvoeren of dat ze daarvoor toestemming nodig hebben. Dit gebeurt via vragenbomen met eenvoudige vragen en antwoorden.

2. Aanvragen

Via het onderdeel Aanvragen kunnen burgers en bedrijven digitaal een aanvraag of melding opstellen en indienen. Dit gebeurt ook met behulp van vragenbomen.

3. Regels op de kaart

Via het onderdeel Regels op de kaart kan iedereen de regels van overheden zien over de fysieke leefomgeving. De regels zijn op de kaart te zien per gebied of per locatie. Burgers en bedrijven kunnen zich zo oriënteren. En overheden kunnen dit onderdeel gebruiken bij het opstellen en evalueren van hun beleid.

4. Maatregelen op maat

Het onderdeel Maatregelen op maat is nog in ontwikkeling. Meer informatie over dit onderdeel volgt wanneer dit bekend is.

5. Mijn Omgevingsloket

Het onderdeel Mijn Omgevingsloket is nog in ontwikkeling. Meer informatie over dit onderdeel volgt wanneer dit bekend is.

Omgevingsloket vervangt 3 bestaande toepassingen

Het Omgevingsloket vervangt bij de inwerkingtreding van de wet 3 bestaande toepassingen:

  1. Omgevingsloket online
  2. Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  3. Ruimtelijkeplannen.nl

(bron Programma aan de slag met de Omgevingswet)

Omgevingsgids opgericht

Omgevingshuis heeft onder de naam van Omgevingsgids, in eigen beheer een unieke service formule ontwikkeld om alle gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook het ministerie te helpen de Omgevingswet succesvol te implementeren. Met behulp van Omgevingsgids is het voor iedereen die met de Omgevingswet te maken heeft of krijgt, mogelijk online kennis en informatie te vinden en te delen. Zodat aanvragen, meldingen en voor overleggen door particulier & bedrijf eenvoudig en beter kunnen worden ingediend en door het bevoegd gezag sneller kunnen worden behandeld. Vanuit de combinatie van de kennis en kunde van onze leden die dagelijks particulieren en bedrijven ondersteunen, alsmede bij de overheid werkzaam zijn, hebben we een platform ontwikkeld om stakeholders maximaal te helpen.

Aangepaste set kwaliteitscriteria VTH per 1 juli

Per 1 juli 2019 wordt de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. De kwaliteitscriteria 2.1 zijn geactualiseerd en worden vervangen door de set 2.2. Deze vormen daarmee de nieuwe basis van de Model Verordening.

Gevolgen voor uw gemeentelijke verordening

Afhankelijk van de keuzes die u lokaal heeft gemaakt, worden de kwaliteitscriteria 2.2 al dan niet automatisch de nieuwe standaard. In onze ledenbrief lichten wij toe waarom de Model Verordening wordt aangepast, wat deze veranderingen van de kwaliteitscriteria zijn en welke gevolgen dit kan hebben voor uw gemeente. Volgt u de Model Verordening of de meest actuele set kwaliteitscriteria? Dan betekent dit dat uw organisatie(s) vanaf 1 juli naar het nieuwe kwaliteitsniveau moeten toewerken met de kwaliteitscriteria 2.2 als leidraad. U hoeft niet onmiddellijk op 1 juli aan de kwaliteitscriteria te voldoen. Indien u een alternatief heeft gekozen, kunt u ervoor kiezen naar de set 2.2 toe te groeien.

Meer informatie

–    Nieuwe set kwaliteitscriteria 2.2 
–    Geconsolideerde teksten VNG-modellen via Kennisbank Decentrale Regelgeving
–    Ledenbrief ‘Aangepaste kwaliteit verordening kwaliteit VTH Omgeivngsrecht’

Meer vragen

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij informatiecentrum@vng.nl.

E-book Invoeringswet van de Omgevingswet

Aan dit uitbreidbare e-book over de Invoeringswet van de Omgevingswet worden de komende tijd thematische hoofdstukken toegevoegd. Het meest recente hoofdstuk staat daarbij vooraan.

 ienm-e-book-invoeringswet.pdf

Lees meer

VNG: wetsvoorstel Wkb nu onduidelijk en onuitvoerbaar?

In een brief aan de Tweede Kamer stelt de VNG dat het voorliggende wetsvoorstel kwaliteitsborging nog aanpassing behoeft om goed te kunnen werken. De VNG is vooral ongerust over de rol van de gemeente. In het huidige wetsvoorstel zou de gemeente bij het ontbreken van een verklaring van een kwaliteitsborger moeten handhaven tegen de nieuwe eigenaar zonder informatie over de problemen die er zijn.

Lees meer

Omgevingswet uitgesteld

De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2021. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees meer